Curriculum Vitae

 


Historia zatrudnienia

Stanowisko: Kierownik Projektu
Przedsiębiorstwo: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (2023-06 do dziś)

Zakres obowiązków:

 • Zintegrowany System Misji (ang, Integrated Mission System, IMS)
 • Zintegrowany System Walki (ang. Integrated Combat System, ICS)
 • System Zarządzania Walką (ang. Combat Management System, CMS)
 • Oprogramowanie integracyjne

 

Stanowisko: Wykładowca, Katedra Bezpieczeństwa
Uczelnia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego (WSAiB) w Gdyni (2019-10 do dziś)

Zakres obowiązków:

 • Udział w przedsięwzięciach realizowanych przez WSAiB
 • W latach 2019-2022 współpracownik Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ZAZBW).
 • Dotychczas prowadzone przedmioty:
  • Podstawy informatyki śledczej
  • Elektroniczne ślady przestępstw
  • Technologie informacyjne
  • Ewolucja zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa
  • Ataki cybernetyczne i socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania przestępczego
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji (SI) w bezpieczeństwie
  • Wprowadzenie do bankowości cyfrowej
  • Strategiczny wymiar cyberbezpieczeństwa RP
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Zarządzanie cyberbepieczeństwem w organizacji
  • Cyberbezpieczeństwo

 

Stanowisko: Starszy Menedżer ds. Ryzyka Technologicznego
Przedsiębiorstwo: Nordea Bank (2021-05 do 2023-05)

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i zarządzanie ryzykiem technologicznym
 • Budowanie partnerskich relacji ze współpracownikami i interesariuszami w całym łańcuchu wartości w celu efektywnego prowadzenia procesów rozwoju i wdrażania rozwiązań technologicznych
 • Opracowywanie i wdrażanie wysokiej jakości rozwiązań, analiz, materiałów komunikacyjnych i propozycji decyzyjnych dla zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy (w tym kierownictwa wykonawczego)
 • Pełnienie wiodącej roli w projektach i/lub inicjatywach oraz kierowanie wdrażaniem ich wewnątrz jednostek organizacyjnych Nordea i pomiędzy nimi
 • Opracowywanie wytycznych i prowadzenie szkoleń związanych z procesami i narzędziami używanymi w domenie zarządzania ryzykiem technologicznym
 • Tworzenie i dostarczanie cyklicznych raportów zbiorczych informujących kierownictwo o pełnym zakresie wskaźników ryzyka niefinansowego, o wartości dodanej, w tym o ocenie i analizie kontroli ryzyka, mitygacji, kluczowych wskaźnikach ryzyka (KRI) i apetycie na ryzyko, przy zapewnieniu przejrzystości procesów zarządzania ryzykiem IT

 

Stanowisko: Starszy Architekt IT (wcześniej Architekt IT)
Przedsiębiorstwo: Nordea Bank (2015-12 do 2021-05)

Zakres obowiązków:

 • Analiza wymagań interesariuszy, aktualnego stanu rozwiązań teleinformatycznych oraz identyfikacja luk w celu tworzenia map drogowych dalszego rozwoju architektury teleinformatycznej Banku
 • Proaktywne kierowanie, wdrażanie i zarządzanie zasadami architektury IT oraz stosowanie najlepszych praktyk branżowych w celu zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań teleinformatycznych
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury z naciskiem na zmniejszoną złożoność, efektywność kosztową, wysoki poziom bezpieczeństwa, zmniejszone ryzyko i/lub większe możliwości biznesowe
 • Kierowanie głównymi decyzjami technicznymi wyrażonymi w postaci opisów architektury rozwiązań teleinformatycznych
 • Zapewnienie dobrych praktyk wdrożeniowych
 • Technologiczne wsparcie dla Kierowników Projektów i zespołów projektowych
 • Wspieranie efektywnej komunikacji między interesariuszami technicznymi, nietechnicznymi i biznesowymi
 • Przestrzeganie prawnych i biznesowych wymogów regulacyjnych, a także wewnętrznych zasad, standardów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka bankowych systemów teleinformatycznych
 • Wsparcie procesów rekrutacyjnych, wdrożenia nowych pracowników zespołu i budowania kompetencji
 • Zapewnianie bezpieczeństwa informacji i udział w analizach ryzyka związanych z architekturą teleinformatyczną

 

Stanowisko: Kierownik Zespołu Utrzymania Infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych
Przedsiębiorstwo: Nordea Bank (2010-11 do 2015-12)

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie usługami utrzymania infrastruktury podstawowego i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Banku, które obsługiwały obszar Polski, Litwy, Łotwy i Estonii
 • Zarządzanie zespołem specjalistów (5-6 osób), rekrutacja, rozwój kompetencji i ocena podległych pracowników
 • Udział w projekcie budowy i uruchomienia Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ang. Disaster Recovery Centre, DRC) w latach 2010-2011, w obszarze infrastruktury fizycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń technicznych i ryzyka
 • Udział w projekcie budowy i uruchomienia podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (ang. Primary Data Center, PDC), w latach 2011-2013, w obszarze infrastruktury fizycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń technicznych i ryzyka
 • Udział w projekcie wdrożenia Bazy Danych Zarządzania Konfiguracją (ang. Configuration Management Database, CMDB) w oparciu o BMC Remedy, w zakresie integracji z autorskim systemem zarządzania i ewidencji Data Center Physical Infrastructure Manager (dla obszaru Polski, Litwy, Łotwy i Estonii)
 • Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej Banku w obszarach IT / Centrum Przetwarzania Danych (dla obszaru Polski, Litwy, Łotwy i Estonii)
 • Udział w projekcie migracji systemów teleinformatycznych z Nordea Bank Polska S.A. do PKO BP S.A. (obszar Polski)
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne, techniczne i organizacyjne bankowych ośrodków przetwarzania danych (podstawowego i zapasowego), serwerowni i węzłów telekomunikacyjnych
 • Udział w opracowywaniu i utrzymaniu polityki bezpieczeństwa fizycznego, procedur regulujących ruch osobowy i materiałowy w ośrodkach przetwarzania danych i serwerowniach
 • Udział w audytach ośrodków przetwarzania danych i serwerowni, w tym w obszarze infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń technicznych

 

Stanowisko: Specjalista ds. Systemów Monitorowania Infrastruktury
Przedsiębiorstwo: Nordea Bank (2008-08 do 2010-10)

Zakres obowiązków:

 • Udział w projekcie rozbudowy i uruchomienia tymczasowego, podstawowego ośrodka przetwarzania danych (ang. Temporary Data Center, TDC), w latach 2008-2009, w obszarze infrastruktury fizycznej, bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń technicznych i ryzyka
 • Projekt, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania i ewidencji Data Center Physical Infrastructure Manager (DCPIM). Kluczowe funkcje systemu: zarządzanie aktywami, śledzenie zdarzeń, utrzymanie i automatyzacja harmonogramu utrzymania infrastruktury technicznej, system zarządzania dokumentami, system zarządzania siecią – dla obszaru Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Użyte technologie: MySQL DB, ODBC, MS Access/VBA, SAMBA, GNU/Linux, MS Windows Server, usługi terminalowe MS Windows Server
 • Wsparcie procesu opracowywania i utrzymania polityki bezpieczeństwa fizycznego, procedur regulujących ruch osobowy i materiałowy w ośrodkach przetwarzania danych i serwerowniach
 • Wsparcie audytów ośrodków przetwarzania danych i serwerowni, w tym w obszarze infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń technicznych

 

Stanowisko: Założyciel, konsultant, redaktor naczelny
Portal: DCSerwis.pl (2009-08 do 2011-03)

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie materiałów (wiadomości, artykuły, wywiady itp.), w tym pisanie, redakcja i tłumaczenie (angielski -> polski) dla pierwszego (wówczas) polskiego portalu związanego z zarządzaniem, bezpieczeństwem, obsługą i utrzymaniem infrastruktury ośrodków przetwarzania danych/serwerowni
 • Promocja portalu, współpraca z innymi portalami, firmami i organizatorami konferencji branżowych (np. w zakresie patronatów)
 • Obsługa systemu zarządzania treścią (CMS Drupal)

 

Stanowisko: Starszy Inżynier Oprogramowania (wcześniej Programista II stopnia i Inżynier Oprogramowania)
Przedsiębiorstwo: Prokom Software S.A., następnie Asseco Poland S.A. (2004-10 do 2008-07)

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach badawczo-rozwojowych i testach klastra WebMethods. Używane technologie: WebMethods, MS Windows Server 2003, RedHat Enterprise Linux 2.x, HP-UX 11i, Oracle 8i Database
 • Udział w projekcie wdrożenia systemu GraphTalk/A.I.A i systemów wspierających w PZU Życie S.A.
 • Opracowanie i wdrożenie rozwiązania w zakresie infrastruktury klucza publicznego (PKI) z wykorzystaniem bibliotek Java, Bouncy Castle i iText w celu umożliwienia składania podpisów cyfrowych na dokumentach PDF (integracja z PKI Unizeto Certum)
 • Administrowanie bazami danych Oracle 8i, 9i i 10g na GNU/Linux, AIX 5.x i MS Windows Server 2003
 • Administracja Oracle Application Server 10g na AIX 5.x
 • Administracja BMC Control-M i opracowanie rozwiązania w zakresie systemu przetwarzania wsadowego w systemach GNU/Linux, AIX 5.x i MS Windows Server 2003
 • Opracowywanie dokumentów, podręczników i prezentacji (np. dokumentacji technicznej, podręczników użytkownika, szkoleń i materiałów wspierających działania przed-sprzedażowe)
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń na temat opracowanych rozwiązań dla innych administratorów, operatorów (odpowiedzialnych za środowiska nieprodukcyjne i produkcyjne) oraz klientów (szkolenia użytkowników końcowych)
 • Pełnienie roli koordynatora środowisk nieprodukcyjnych (środowiska: deweloperskie, preintegracyjne, testowe/integracyjne, UAT i „model office”)
 • Pełnienie roli pojedynczego punktu kontaktowego dla użytkowników końcowych, koordynowanie pracy innych administratorów, nadzorowanie wykonywania zleconych przez klienta prac, planowanie harmonogramu realizacji prac i przydział obowiązków, wprowadzanie zmian w środowiskach/obsługa zdarzeń/incydentów, przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących świadczonych usług (zarządzanie poziomem usług)

 

Stanowisko: Instruktor/Trener
Przedsiębiorstwo: COMBIDATA Poland Sp. z o.o. (2004-09 do 2004-10)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu: MS Windows XP, pakietu MS Office 2003

 

Stanowisko: Z-ca Redaktora Naczelnego/Autor Techniczny
Przedsiębiorstwo: IT Security Consulting Services Sp. z o.o. (2003-03 do 2005-01)

Zakres obowiązków:

 • Redakcja i pisanie artykułów, recenzji, analiz, przewodników dotyczących administracji systemami teleinformatycznymi i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przygotowywanie materiałów do publikacji drukowanych i ukazujących się on-line
 • Koordynacja rozproszonego zespołu autorów technicznych i redaktorów na potrzeby wydań magazynu IT-FAQ oraz publikacji „MS Windows. Sieci Komputerowe” (z tymczasowymi aktualizacjami)
 • Przygotowywanie materiałów marketingowych
 • Tłumaczenie dokumentacji technicznej, biuletynów technicznych, publikacji, artykułów i innych materiałów związanych z administrowaniem systemami i bezpieczeństwem teleinformatycznym do publikacji drukowanych i ukazujących się on-line (angielski -> polski)
 • Przeprowadzanie testów i analiz porównawczych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • Obsługa systemu zarządzania treścią (CMS DotNetNuke) dla wersji on-line magazynu IT-FAQ
 • Zarządzanie treścią portalu IT-FAQ on-line (rola redaktora naczelnego)
 • Monitorowanie aktualności, ostrzeżeń, raportów o zagrożeniach i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • Przegląd (po tłumaczeniu i przed publikacją) poprawności przygotowania biuletynów bezpieczeństwa firmy Microsoft (Microsoft Security Bulletins)
 • Pomoc przy tworzeniu comiesięcznych numerów magazynu IT-FAQ i wydania specjalnego (na temat bezpieczeństwa systemów operacyjnych Microsoft Windows)

 

Stanowisko: Redaktor Merytoryczny
Przedsiębiorstwo: Software Press Sp. z o.o. (2001-11 do 2003-01)

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie treścią i przygotowanie materiałów do comiesięcznych wydań drukowanego magazynu Software 2.0 (dedykowanego dla profesjonalnych programistów i inżynierów oprogramowania, poruszającego zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i nowoczesnych technologii, np. Software 2.0 „Sztuczna Inteligencja”)
 • Opracowywanie materiałów i pisanie stałych kolumn do druku i na potrzeby serwisu on-line
 • Wsparcie innych drukowanych czasopism i wydań specjalnych: Linux+, Linux+ Extra !, Software 2.0 Extra!
 • Współpraca z zespołem redakcyjnym podczas całego procesu produkcji czasopism
 • Współpraca z innymi jednostkami firmy, w tym z jednostką odpowiedzialną za organizację konferencji i warsztatów związanych z tematyką IT i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Reprezentowanie wydawnictwa i jego produktów na konferencjach IT, warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami rynku IT oraz mediów branżowych
 • Skupianie się na tematyce związanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym szkolenia, warsztaty, konferencje, dedykowane wydania pism, np.: Software 2.0 „Hacking”, Linux+ „Bezpieczeństwo”

 

Stanowisko: Projektant/Programista
Przedsiębiorstwo: Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej (2000-10 do 2001-01)

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie systemów ubezpieczeniowych
 • Wykorzystywane technologie: Delphi/Object Pascal, Interbase, SQL

 


Wykształcenie

 • Federacja Akademii Wojskowych
  Akademia Marynarki Wojennej
  Lotnicza Akademia Wojskowa
  Stopień: Doktor, 2022
  Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
  Rozprawa doktorska pt.: „Cyberbezpieczeństwo systemu bankowego jako istotnego elementu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”

 

 • Akademia Marynarki Wojennej
  Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
  Studia podyplomowe: Cyberbezpieczeństwo, 2017 – 2018

 

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
  Wydział Prawa i Administracji
  Magisterskie studia uzupełniające (zaoczne): Bezpieczeństwo wewnętrzne, 2015 – 2017
  Praca magisterska pt.: „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej”
  Ocena: 5+ (celujący)
  Tytuł zawodowy: Magister
  Specjalność: Funkcjonariusz służb publicznych

 

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Ekonomiczny
  Studia podyplomowe: International Business, 2007 – 2008
  Studia w języku angielskim

 

 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  Studia podyplomowe: Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania, 2006 – 2007

 

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Filologiczno-Historyczny (dziś Wydział Filologiczny)
  Magisterskie studia dzienne: Filologia polska, 1996 – 2001
  Praca magisterska pt.: „Teoria komunikacji. Stereotypy w komunikacji międzyludzkiej”
  Ocena: 5 (bardzo dobry)
  Tytuł zawodowy: Magister
  Specjalność: Edytorska
  Aktywność studencka:
  Członek / prezes: Internetowego Koła Naukowego „IKONA”, 1997 – 2001
  Współpracownik projektu badawczo-naukowego: „Biblioteka literatury polskiej w Internecie” realizowanego w ramach projektu UNESCO „Biblioteka wirtualna klasycznych tekstów literatury świata”

 

 • Policealna Sopocka Szkoła Informatyki „Combidata”
  Studium zawodowe, zaoczne: 1998 – 2000
  Praca dyplomowa pt.: „Protokoły SMTP/POP3. Tworzenie aplikacji poczty elektronicznej” (język programowania Object Pascal/środowisko Borland Delphi 4)
  Tytuł zawodowy: Technik informatyk
  Ocena: 6 (celujący)

 

 • II LO im. Adama Mickiewicza w Gdyni
  Klasa o profilu ogólnym z autorskim programem informatyki, 1992 – 1996

 


Kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia

W zakresie technologii teleinformatycznych
Oracle:

 • Oracle 9i: Tworzenie aplikacji w technologii J2EE, Combidata, 2005
 • Oracle 9i Database: Strojenie poleceń SQL, Combidata, 2005
 • Oracle 9i Database: Administracja, Combidata, 2005
 • SOA Bootcamp, Oracle Polska, 2007
 • ADF Workshop, Oracle Polska, 2007
 • Oracle 10g Database: New Features for Administrators, Combidata, 2007
 • Oracle 10g Database: Security, Combidata, 2008

IBM:

 • AU07 – AIX5L System Administration I: TCP/IP Configuring, IBM, 2007
 • AU16 – AIX5L System Administration II: Problem Determination, IBM, 2007
 • AU18 – AIX5L System Administration III: Performance Management, IBM, 2007

Microsoft:

 • MS 2279 – Planning, Implementing and Maintaining a Windows Server 2003 Active Directory, Combidata, 2007
 • MS 2780 – Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database, Combidata, 2009
 • MS 50420 – Sharepoint 2007 Site Collection Owner/Team Site Administrator, Altkom, 2011
 • M10775 – Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, Combidata, Gdynia 2013

VMware:

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.0], 2016

Graphtalk/A.I.A:

 • AIA for Developers Course, CSC, 2005

 

W zakresie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i ośrodków przetwarzania danych:

 • HP Optimized Data Center Simulation Workshop, Hewlett-Packard, 2010
 • ALX monitoring – Monitoring serwerów i sieci; SNMP, Nagios, Munin, Akademia Linuksa, 2010
 • Zarządzanie infrastrukturą IT zgodnie z ITIL v3 Foundation, CTPartners / Conlea / Peoplecert Group, 2011 – certyfikat
 • Certified IT Manager (CITM), Hewlett-Packard / EPI / Exin, 2011 (certyfikat wygasł)
 • Certified Data Centre Professional (CDCP), Hewlett-Packard / EPI / Exin, 2012 (certyfikat wygasł)
 • Administrator oprogramowania SCS Win 4.0 Pro, Electronic Power&Market, 2013
 • Certified Data Centre Specialist (CDCS), Hewlett-Packard / EPI / Exin, 2015 (certyfikat wygasł)
 • Cloud Computing Essentials, Conlea / CompTIA, 2016 – certyfikat

 

W zakresie bezpieczeństwa:

 • Techniki przełamywania zabezpieczeń systemów komputerowych, Software-Konferencje, 2002
 • Bezpieczeństwo Informacji, Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu, 2012
 • Opracowywanie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, Target Training, 2014
 • Biały wywiad jako metoda pracy detektywistycznej, Niemczyk i Wspólnicy, 2014
 • ISO/IEC 27001 – podstawowe wymagania i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, iQuelle / Systemy Zarządzania, 2015
 • Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012, Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, 2015
 • RESILIA Foundation, Conlea / Peoplecert Group, 2017 – certyfikat
 • Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013, Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości (IKMJ), 2019 – certyfikat
 • Corruption in Business, Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau), 2020
 • Counteracting Corruption, Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau), 2020
 • M_o_R Foundation Certificate in Risk Management, Altkom Akademia / Peoplecert Group, 2022 – certyfikat

 

W zakresie zarządzania:

 • Podstawy zarządzania projektami, GFKM, 2010
 • Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem, GKFM, 2010
 • New Leader Programme (10 dni), Nordea Bank Polska S.A, 2011
 • Warsztaty z coachingu organizowane w ramach rozwoju Kadry Managerskiej Nordea Bank Polska S.A., Nordea, 2011
 • Modelowanie procesów z wykorzystaniem BPMN, CTPartners S.A., 2011
 • Skuteczne motywowanie, GKFM, 2012
 • EXIN Agile Scrum Foundation, Asseco DS, 2016 – certyfikat
 • Budowanie relacji w 6 krokach, Altkom Akademia, 2017
 • Crucial Conversations, VitalSmarts, 2019
 • People Leader Experienced, Leadership Pipeline Institute, 2020

 

W zakresie języków obcych:

 • University of Cambridge, FCE (Level B2), 2003 – certyfikat
 • Business English EFB level 3 Preparatory Course, Empik School, 2009 – 2010

 

Inne uprawnienia:

 • Prawo jazdy, kat. B.
 • Motorowodny sternik morski, patent nr 024800
 • Jachtowy sternik morski, patent nr PZŻ/8552
 • Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego, PZT-18748, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, 2015 – zaświadczenie PZT-18748

 


Nagrody, dyplomy i podziękowania

 • 2019 – podziękowania za wygłoszenie prelekcji pt. „Architektura IT w obliczu transformacji cyfrowej banków. Ludzie, procesy, technologia” na konferencji IT w Bankowości. Gigacon 2019, która odbyła się w dniu 16 maja 2019 w Warszawie.
 • 2018 – II miejsce w siódmej edycji Ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (edycja 2016/2017) za pracę magisterską pt.: „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej” napisaną pod kierunkiem prof. WSAiB dr hab. Mariusza Gizowskiego. Do konkursu było zgłoszonych łącznie 41 prac dyplomowych.
 • 2017 – dyplom „Najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Roku Akademickim 2016/2017”. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Prawa i Administracji.
 • 2015 – podziękowanie „dla Prelegenta Paweł Wawrzyniak za rzetelne przekazanie fachowej wiedzy podczas konferencji Infrastruktura fizyczna dla serwerowni i centrów danych”, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie.
 • 2015 – podziękowania dla Pana Pawła Wawrzyniaka za profesjonalną współpracę i poprowadzenie wykładu podczas konferencji „Data Center nowej generacji”, która odbyła się 30 marca 2015 roku w Warszawie (Multiexpo.pl).
 • 2004 – dyplom uznania dla „Paweł Wawrzyniak – IT-FAQ” za wkład i zaangażowanie przy organizowaniu seminarium e-biznesu NetVision 4, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2004 roku na Politechnice Gdańskiej.

 


Dodatkowe informacje

Przynależność do stowarzyszeń i klubów:

 • European Association for Security – od 2019/02 do 2021/01.
 • Jacht Klub Morski Gryf – od 2018/10.
 • Centrum Sztuk Walki „Bushido” – od 2013/01.

 

Udział w konferencjach branżowych i naukowych w roli prelegenta:

 • NetVision 4, ścieżka: (In)Security of the Network, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004 – prelekcja o zagrożeniach w Internecie.
 • Banki Danych jako nowy rynek usług systemowych, Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT), 2010 – prelekcja pt. „Proste sposoby uzyskania oszczędności w Bankach Danych. Przykłady z praktyki”.
 • Datacenter Dynamics „Converged”, Warszawa 2012 – prelekcja pt. „Data Center ‘pod kontrola’: Monitoring infrastruktury, procesy i narzędzia wspomagające zarządzanie data centre”.
 • Datacenter Dynamics „Converged”, Warszawa 2013 – prelekcja pt. „Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych. Rys historyczno-technologiczny z perspektywy zarządzania projektami” (współautorstwo).
 • Data Center Nowej Generacji, Warszawa 2015 – prelekcja pt.: „Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji”.
 • Infrastruktura fizyczna dla serwerowni i centrów danych, Warszawa 2015 – prelekcja pt.: „Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych”.
 • IT Future Congress 2015, Wrocław 2015 – prelekcja pt.: „Dla kogo data center tiers? Niezawodność infrastruktury vs dostępność OPD z perspektywy jakości usług”.
 • Targi Pracy Future3, Gdańsk 2017 – prelekcja pt. „Transformacja zaczyna się od ludzi, czyli <<jak żyć>> w dobie cyfryzacji?” (współautorstwo).
 • Banking Tech & Security. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w bankowości, Warszawa 2018 – prelekcja pt. „Architektura IT jako podstawa cyberodporności i cyberbezpieczeństwa. Wyzwania w dobie transformacji cyfrowej banków”.
 • IT Future Congress 2018, Warszawa 2018 – prelekcja pt. „Transformacja cyfrowa banków. Perspektywa architektury IT”.
 • Banking Tech & Security. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w bankowości, Warszawa 2019 – prelekcja pt. „Anatomia ataku socjotechnicznego. W perspektywie cybernetycznej i komunikacyjnej”.
 • It w Bankowości. Gigacon 2019, Warszawa 2019 – prelekcja pt. „Architektura IT w obliczu transformacji cyfrowej banków. Ludzie, procesy, technologia”.
 • Obsługa klienta bankowego – AI i bezpieczeństwo, konferencja on-line, Warszawa 2020 – prelekcja pt. „Wykorzystanie AI w działaniach cyberprzestępczych – jak uchronić naszych klientów?”.
 • Smart Port. The Merged Sea & Space Network, międzynarodowa konferencja naukowa (hybrydowa) w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, Gdynia 2020 – prelekcja pt. „Innovative Security Infrastructure of the Port of Gdynia” (współautorstwo).
 • Banking Tech & Security. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w bankowości, konferencja on-line, Warszawa 2020 – prelekcja pt. „Cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa banku”.
 • Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku (PTXX1.3), konferencja naukowa na Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2021 – prelekcja pt. „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej” (współautorstwo).
 • Królowa nauk kluczem do Wszechświata, konferencja Koła Pomorskiego SNM w III LO im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia 2024 – prelekcja pt. „STEM: kluczowe kompetencje dla konkurencyjnej gospodarki i bezpieczeństwa narodowego”.

 

Udział w konferencjach branżowych i naukowych w roli słuchacza:

 • Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku (PTXX1.4), konferencja naukowa na Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2022.
 • Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku (PTXX1.5), konferencja naukowa na Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2023.
 • Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku (PTXX1.6), konferencja naukowa na Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2024.

 

Publikacje (wybrane):

 • P. Wawrzyniak, „Review of Research Results on Cybersecurity of the Polish Banking System” (w:) „Cybersecurity & Cybercrime. Przestępczość teleinformatyczna 2023”, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa/Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2024.
 • P. Ciszek, P. Wawrzyniak, „Wzmocnienie bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej w świetle przeprowadzonych badań” (w:) „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego. Przestępczość teleinformatyczna 2021”, Wydawnictwo BP/Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2022.
 • W. Wosek, E. Parysek, P. Wawrzyniak, „Innovative Security Strategies for the Port of Gdynia Infrastructure” (w:) „Per mare ad astra. Space technology, governance and law”, pod. red. E. Wittbrodta, M. Konopackiej, P. Chyca, Vol. 2, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2021.
 • J. Kosiński, G. Krasnodębski, P. Ciszek, P. Wawrzyniak, „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”, raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Gdynia 2021.
 • P. Wawrzyniak, „Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki”, Pomorskie Forum Bezpieczeństwa II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
 • P. Wawrzyniak, „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej” (w:) „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019.
 • P. Wawrzyniak, „Ewolucja problematyki przestępczości bankowej z uwzględnieniem ważniejszych zagrożeń” (w:) „Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017)”, pod red. E. Dąbrowskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2019.
 • P. Wawrzyniak, W. Łącki, „Data Center i wszystko pod kontrolą”, Linux+ 9/2009, Software Press Sp. z o.o. S.K. (współautorstwo w ramach DCSerwis.pl).
 • P. Wawrzyniak, A. Meller, „Humanizm i technokracja. Czym jest Sztuczna Inteligencja?” (w:) „Nowe nawigacje II. Azja – Cyberpunk – Kino niezależne”, pod red. P. Kletowskiego i P Mareckiego, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003.

 

Inne:

 • IT Future Awards 2014, Warszawa 2014 – w roli członka jury konkursu IT Future Awards – IT Leaders 2014.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2017 – łącznie 6 godzin lekcyjnych, wykład pt. „Bezpieczeństwo współczesnej firmy” dla studentów kierunków Prawo i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2019 – wykład otwarty (1h) pt. Anatomia ataku socjotechnicznego. W aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnym” (jako członek European Association for Security, EAS).

 


Zainteresowania i hobby

 • Architektura bezpieczeństwa teleinformatycznego w przedsiębiorstwie
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne (cyberbezpieczeństwo)
 • Cyberprzestrzępczość
 • Cyberterroryzm
 • Cyberodporność
 • Żeglarstwo
 • Narciarstwo
 • Pływanie
 • Karate

 


Referencje

 • Referencje dostępne na żądanie.
 • Kopie lub odpisy wszelkich dyplomów, świadectw, certyfikatów, uprawnień, podziękowań itp., przywołanych powyżej, dostępne na żądanie.